добре дошли в моя уеб сайт
bot-chit.alle.bg

Правила за обслужване

Чл.1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията с читателите на Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов” гр. Ботевград и са разработени въз основа на „Наредба за опазване на библиотечните фондове” и „Типови правила за обслужване на читателите”.

Чл.2. Библиотеката предоставя за ползване библиотечни документи на своите читатели.

Чл.3. Всеки жител на град Ботевград има право да ползва услугите на библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател. При регистриране читателите заплащат абонаментна такса.

Чл.4. При записване читателите предоставят следните документи:

  • пълнолетните граждани предоставят личната си карта.
  • децата и юношите до 14-годишна възраст се регистрират с документите на родителите или настойниците си.
  • родителите или настойниците, които предоставят личните си карти за записване на читатели до 14 години поемат отговорността да заплатят повредените или невърнати библиотечни документи.

Чл.5.Читателят може да заема до 5 /пет/ броя библиотечни документи.

Чл.6.Гражданите с адресна регистрация на друго населено място имат право да се запишат за читатели, след като внесат паричен депозит в размер на 10,00 /десет/ лева. Депозитът се връща, след като гражданите заявят, че се отписват и представят квитанцията си.

Чл.7. Когато читателят не върне или не презапише заети библиотечни документи в срок от 20 дни, той заплаща по 0,50 лева глоба за всеки месец закъснение.

Чл.8. Когато читателят не върне библиотечен документ или го върне във вид негоден за ползване, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на документа по неговата пазарна цена. Тази санкция не се прилага, когато читателят замени загубения или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

Чл.9Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото в по-горната точка обезщетение, библиотеката се снабдява с изпълнителен лист по реда на чл.242 във връзка с чл.237, буква “Б” от Гражданския процесуален кодекс. Въз основа на изпълнителния лист читалището образува изпълнително дело.

Чл.10.За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност съгласно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Чл.11.Председателят на читалището може да спре със заповед за определен срок действието на договора за заемане на библиотечни документи, когато читателят не спазва изискванията за ползване на библиотечния фонд.

                           
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.